การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่  7 อำเภอ
1.อำเภอเมืองอ่างทอง
2.อำเภอไชโย
3.อำเภอป่าโมก
4.อำเภอโพธิ์ทอง
5.อำเภอแสวงหา
6.อำเภอวิเศษชัยชาญ
7.อำเภอสามโก้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aa