1. ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
  2. ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน
  3. บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  4. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่
  5. จัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
  6. จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
  7. จัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ
  8. วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
  9. จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan)
  10. การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนที่แผนผัง
  11. การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง