จังหวัดอ่างทองถือเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางมีลักษณะคล้ายอ่างรับน้ำ มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำน้อยที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลผ่านมีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ 90 และมีพื้นที่การเกษตรมากถึงร้อยละ 75 ของพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นการทำนา ทำสวน และทำไร่ ผลผลิตที่สำคัญ คือ ข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งไปขายต่างประเทศได้มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ พืชไร่ พืชผัก โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดจึงผูกพันอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้จังหวัดอ่างทองยังอุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์

พื้นที่เมืองอ่างทองมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือให้เห็นเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้จังหวัด ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมและมีแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่า ดังนั้น เพื่อให้การการพัฒนาจังหวัดอ่างทองดำเนินไปอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีทิศทางการพัฒนา พร้อมทั้งแนวทางมาตรการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี ที่จะเอื้อต่อการดำรงและรักษาพื้นที่เกษตรที่สำคัญของประเทศไว้ให้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประเทศต่อไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน