สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ 224 อาคาร 3 ชั้น 8 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2643-1717
โทรสาร : 0-2246-6517
www.dpt.go.th/nrp

บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลเเท็นส์ จำกัด
12/14-15 อาคารปทุมวันเพลสคอนโดมิเนียม ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-612-3080-3, 02-214-3810, 02-215-2748, 02-215-3780-1, 02-216-4613
โทรสาร : 02-6126287
http://www.progress.co.th