ความคืบหน้าของโครงการ

ลำดับที่ รายละเอียด ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) ดำเนินการ
2. ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน ดำเนินการ
3. บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการ
4. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ ดำเนินการ
5. จัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ดำเนินการ
6. จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ดำเนินการ
7. ผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ ดำเนินการ
8. วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ดำเนินการ
9. จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) ดำเนินการ
10. การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ