พื้นที่โครงการ

  1. พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
  2. พื้นที่วางผังครอบคลุมขอบเขตจังหวัดอ่างทอง