1. ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองตามบทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
  2. จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และการพัฒนารายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ
  3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบเเละมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการ ขั้นตอน เเละองค์ประกอบของการวางเเละจัดทำผังเมืองรวมเเห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
  4. จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา หรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
  5. จัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง